به شهادت رساندن پاتريارك مار بنيامين شمعون 23

به شهادت رساندن پاتريارك مار بنيامين شمعون 23

دولت بريتانيا كه براي رسيدن به اهداف خود به هر وسيله اي متوسل شده و از هيچ كاري روگردان نبود و به همين جهت تصميم به قتل پاترياك مار بنيامين بدست سميتقو يكي از روساي كرد ميگيرند.اين جريان را يكي از نزديكان سميتقو ابراهيم خان برايم (به من نويسنده ) تعريف كرده است.او ميگويد:روزي سميتقو،من و چند تن از بزرگان كرد را نزد خود خواند و گفت كه قرار است يك انگليسي بنام كاپتان گريسي به همراه دو نفر ديگر پيش او بيايند ولي او هدف آنها را از اين ملاقات نميداند.تا اينكه بعد از مدتي آن افراد انگليسي به همراه يكي از اكراد اهل تركيه كه سمت مترجم را در اين جلسه داشت نزد سميتقو آمدند.در اين جلسه كاپتان گريسي از سميتقو مي خواهد كه پاتريارك را نزد خود دعوت كرده و او را به قتل رساند.

سميتقو دليل كشتن اين مرد خدا را از كاپتان گريسي مي پرسد كه او در جواب مي گويد اگر سميتقو اين كار را نكند آنها پاتريارك را وادار به كشتن او خواهند كرد.سميتقو كه بسيار متعجب شده است از كاپتان گريسي توضيح بيشتري مي خواهد و او مي گويد،در جنگي كه بين آشوريها و عثمانيان در ميان است مطمئنا ترك