تماس مامورين مخفي بريتانيا با پاتريارك در تركيه

تماس مامورين مخفي بريتانيا با پاتريارك در تركيه

در اين زمان پاتريارك آشوريها،مار بنيامين شمعون 21 بود كه در سال 1903 در "قودشانوس" به اين مقام نائل و در سوم آدار 1918 به دست سميتقو يكي از رهبران شورشي كرد در ايران به شهادت رسيد.محل زندگي پاتريارك در "قودشانوس" دقيقا تحت كنترل مامورين انگليسي قرار داشت و "كاپتان ريد" كه يكي از اين مامورين به شمار مي رفت در نزديكي محل سكونت پاتريارك زندگي مي كرد.هدف كلي بريتانيا در اين دوره كوچ دادن آشوريهاي تركيه و ايران و حتي در صورت امكان تعدادي از ارامنه به بين النهرين بود.تا آنان را روياروي اعراب و اكراد قرار دهد و به مقاصد شوم استعماري خود برسد.زيرا در اين زمان قرارداد نفت بريتانيا و عراق نزديك به اتمام بود و دولت بريتانيا مجبور بود كه نفت منطقه را به عراق بسپارد، در نتيجه مي خواست با كوچاندن آشوريها به بين النهرين آنها را سپر بلاي خود ساخته و اعراب و اكراد آن منطقه را توسط آشوريها سركوب سازد تا بار ديگر نفت بين النهرين را در اختيار خود گيرد.

با چنين نيت شومي بود كه اين مامورين خود را به پاتريارك نزديك كردند تا از طريق او آشوريها و ارامنه را براي رسيدن به اهداف پليد خود فريب دهند.بعد از ملاقاتهاي زياد با پاتريارك،او را قانع مي سازند كه ترك ها قصد كمك به كردها را دارند تا آشوريها و ارامنه را به دليل مسيحي بودن قتل عام كنند و چون دولت بريتانيا خود را موظف به حمايت از مسيحيان مي داند به آشوريها و ارامنه كمك خواهد كرد و به پاتريارك پيشنهاد اتحاد بين آشوريها و ارامنه را مي كنند.پاتريارك كه فريب آنها