ضيافت باغ

ضيافت باغ

ضيافت باغ، نقش برجسته اي از كاخ شمالي آشورباني پال (كاخ S) 
نينوا، شمال عراق، حدود ٦٥٤ ق.م