بيانيه مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به مناسبت ٢٤ آوريل ٢٠١٧

بيانيه مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به مناسبت ٢٤ آوريل ٢٠١٧

به اميد فرا رسيدن روزي كه مسئولين انجمن ها، حزب ها، نهادها و ساير موسسات آشوري در تمام كشور ها بر اين امر واقف شوند كه ارق ملي بالاتر از هر انگيزه ديگري قرار دارد. 
نبايد كم كاري هاي خود را به پايه بهانه اي گذاشت، بهانه اي كه اين روز ها در بين ملت هم رخنه كرده است، بهانه اي كه مي گويد چون اتحاديه جهاني آشوري روز شهدا آشوري را ۷ آگوست مقرر كرده است، پس روز ۲۴ آوريل روز شهداي آشوري نمي باشد. 
ملت آشور هميشه درگير قتل ها و تجاوزها و نسل كشي ها بوده و آن را نمي توان انكار كرد، حتي در زمان حال در كشور هاي مجاور اين وقايع تكرار مي شوند . 
اما نبايد با دست خود حقوق خود را پايمال كنيم، حقوقي كه به واسطه نهادهاي بين المللي مربوطه به ما داده شده و داده خواهد شد، حقوقي كه حتي سكوتش بلند تر از هر فرياد تاريك تاريخ است، حقوقي كه با خون بيش از۷۵۰ هزار شهيد آشوري آميخته است، حقوقي كه به جز نسل كشي جسمي، نسل كشي تاريخي و فرهنگي را نيز در بر داشت. 
در ۷ آگوست ملت آشور بيش از ۳ هزار از فرزندان عزيزش را در كوه سمل به خاك سپرد، اما در ۲۴ آوريل اين ملت بيش از نصف فرزندان خود را از دست داد. همين آمار نشان دهنده اهميت بيشتر سيفو نسبت به سمل است. پس هيچگاه نبايد كم كاري هاي خود را گردن ايام ملي انداخت. چرا كه سابقه نشان داده است در همان روز ملي شهدا آشوري نيز، ما مشغول برگزاري جشن عروسي بوده ايم.


تمام اين موارد بايد به درستي در جامعه فرهنگ سازي شود، متولي اين امور بدون هيچ شكي انجمن هاي آشوري شهرهايي است كه ساكنان آشوري دارد، اين نياز امروزه كاملا به وضوح ديده مي شود كه براي روزهاي بزرگ ملت چون ۲۴ آوريل، نيازمند برگزاري برنامه هاي فرهنگي و يادبودها به احترام روح شهدا هستيم. 
سالهاست كه مسئولين با بهانه هاي اقتصادي، سياسي، دموكراسي و فرهنگي از برگزاري اين يادبودها سرباز مي زنند در حالي كه سال به سال برادران ارامنه به جديت بيشتري اين روز را گرامي مي دارند. 
ملت نيز بايد در كنار مسئولين در امر فرهنگ سازي كمك حال نام آشور باشد، احترام به روح والا مقام شهدا بالاتر از هر نوع تفريح و جشن است.
اين مسئوليت تك تك ما فرزندان ملت آشور است، چرا كه همه ما به ياد داريم و حق مي طلبيم. 
همه ما سيفو هستيم. 

روح تمامي شهداي عزيز ملت آشور شاد و يادشان گرامي باد. 

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور

ܐܚܢܢ ܣܝܦܐ ܝܘܚ
#we#are#sayfo