ضماير منفصل شخصي

ضماير منفصل شخصي

 

 

 

جدول ضماير منفصل شخص ...

توضیحات بیشتر
ضماير ملكي

ضماير ملكي

جدول ضماير ملكي :   اين ضماير به انتهاي اسامي و گاهي به حروف اضافه، اضافه گشته تا مالكيت آن را نشان دهند. براي اضافه نمودن اين ضماير به انتهاي اسامي ميبايست حرف آخر اسم ساكن گردد. (يادآوري مي گردد ܐ غير ملفوظ انتهاي اسامي حرف آخر محسوب نميگردد و در اين حالت پس از ساكن نمودن و يا حذف حر ...

توضیحات بیشتر