مشكلات هيات مديره انجمن آشوريان اورميه

مشكلات هيات مديره انجمن آشوريان اورميه

مقدمه: هدف اين نوشته صرفا تامل و تفكري در واقعيت با هدف اصلاح مشكلات و كمبود ها در آينده مي باشد و هيچ نظر ديگري در اين نوشته نمي تواند جايگاهي به خود بگيرد . هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و روز هاي ملي:  هيات مديره انجمن آشوريان اورميه دو سال اخير فعاليت خود را مقتدرانه صرف ارسال پي ...

توضیحات بیشتر
انجمن هاي آشوريان شهرستان يا استان

انجمن هاي آشوريان شهرستان يا استان

بيش از 107 سال از تاسيس انجمن آشوريان اروميه به عنوان اولين انجمن آشوريان در ايران مي گذرد. در روزگاري كه در كشور ايران مجلس شوراي ملي تاسيس نشده بود، مردم آشوري در اروميه به پاي صندوق هاي راي رفته و منتخبين خود را براي ورود به هيات مديره انجمن آشوريان اروميه انتخاب مي كردند. با گذشت سالها، بدليل جن ...

توضیحات بیشتر
سازمان هاي آشوري

سازمان هاي آشوري

در جامعه آشوري ايران و ساير كشورها كه در آن آشوريها زندگي مي نمايند، به مرور زمان و بر اساس "مشكل" و "نياز" مردم آشوري، اجتماعاتي شكل گرفته است. اين اجتماعات سنتي، با گذشت زمان و بازهم بر حسب مشكل و نياز تبديل به ارگان ها، نهاد ها، انجمن ها و به شكل صحيح تر سازمان هاي آشوري گشته ...

توضیحات بیشتر
ماموريت سازمان هاي آشوري

ماموريت سازمان هاي آشوري

در اين مقاله درباره چشم انداز سازمان هاي آشوري صحبت كرديم و اشاره شد كه مديران آشوري آگاه در ابتداي شروع كار خود، يك سند چشم انداز براي چند سالي آينده سازمان تدوين مي نمايند. اين چشم انداز تا چندين سال آينده اعتبار دارد و مديران مختلف آشوري كه در سالهاي مختلف در هيات مديره ها حضور دارند ملزم به رسان ...

توضیحات بیشتر
چشم انداز سازمان هاي آشوري

چشم انداز سازمان هاي آشوري

چشم انداز، جايگاهي در آينده است كه يك سازمان آشوري در شروع كار براي خود در نظر مي گيرد. به عبارت ديگر، روزي كه مديران آشوري برسركار مي آيند بايد جايگاه سازمان آشوري خود را در چند سال آتي را ترسيم كنند. چشم انداز بايد قابل اندازه گيري، كوتاه، ساده و روشن باشد. به عنوان مثال چشم انداز كليساي شرق آشوري ...

توضیحات بیشتر