܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀

܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀

܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀

ܒܵܥ̤ܢ ܕ ܙܵܡܪ̤ܢ ܒܩܝܼܫܵܬܸ̈ܐ ܕ ܣܲܒܼܪܵܐ ܥܪܝܼܩܵܐ

ܒܵܥ̤ܢ ܪܵܫܡ̤ܢ ܠܚ̤ܫܵܐ

ܡܫܘܼܚܬܝـܼ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ

ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܠܲܦܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ

ܒ̤ܬ ܡܲܪܡ̤ܢ ܩ̤ܛܡܵܐ ܡܥܲܠ ܓܘܼܡܪܵܐ

ܒ̤ܬ ܡܲܩܕ̤ܢܹܗ ܚ̤ܫܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  ܪ̤ܓܼܫܝـܼ ܡܕܝܼܠܗ̄ܘܼܢ ܠܐܘܼܦܩ̈ܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  ܕ̤ܡܥܝـܼ ܫܬ̤ܠܗ̄ܘܼܢ ܒܥܵܝܢܵܐ

ܟܝܵܢܵܐ ܕ ܓܵܘܝـܼ ܩܵܘܡܵܐ

ܢܝܼܫܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܚܛܝܼܬܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ

ܠܹܐ ܝܘ̤ܢ ܩܛܝܼܠܵܐ ܘܲܪܕܵܐ

ܓܵܫ̤ܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܲܕܥܝܼܠܝـܼ

ܝܵܘܢܵܬܹܐ ܟܹܐ ܙܵܡܪܝܼܠܝـܼ

ܓܵܘ ܙܵܒܼܢܵܐ ܕ ܩ̤ܕܠܵܐ ܘ ܩܵܛܘܼܠܵܐ

ܓܵܘ ܓܵܪܕܵܒܘܼܠܹܐ

ܫܠܵܡܝـܼ ܝܠܹܗ ܛܠܵܩܬܵܐ

ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܝـܼ ܢܦܵܠܬܵܐ

ܟܘܼܬܵܫܝـܼ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  ܚܲܒܪܵܢܝـܼ ܫܢܝܼܙܵܐ ܝܢܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܡܘܼܫܚܵܬܝـܼ ܡܚܝܼܠܵܐ ܝܢܵܐ

ܫܒܼܘܩ ܡܵܐܹܬ ܡܵܚܘܼܪܵܐ ܕ ܠܵܐ ܣܵܝܦܵܐ

ܫܒܼܘܼܩ ܡܵܝܬܵܐ ܟܲܗܢܘܼܬܵܐ

ܠܵܐ... ܠܹܐ ܫܵܬܩ̤ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ ܕ ܚܲܟܡܵܢܵܐ

ܠܹܐ ܛܲܠܩܝܼܠܝـܼ ܚܲܒܪܵܢܹܐ

ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ

ܡܲܪܕܘܼܬܝـܼ

ܐܝܼܬܘܼܬܝـܼ 

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܐܵܢܝـܼ ܚܢܝܼܩܵܐ ܝܢܵܐ

ܒܫ̤ܫ̤ܠܝܵܬܹܐ ܕܒܼܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ

ܓܵܘ ܟ̰ܲܩܟ̰ܲܩܬܵܐ ܛ̤ܫܝܵܐ ܝܢܵܐ

ܒ̤ܬ ܡܵܛ̤ܢ ܥܲܠ ܒ̤ܪܙܵܐ ܕ ܢܲܗܪܝـܼ

ܝܵܡܵܐ...؟!

ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܥܵܘܩܵܢܵܐ ܩܵܕ̄ܡ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܝـܼ

ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܬܲܪܩܲܠܬܵܐ

ܐܬܘܼܪܵܝܘܼܬܝـܼ

ܟܠ ܬܲܫܥܝܼܬܝـܼ

ܗܵܝܡܵܢܘܼܬܝـܼ

ܒ̤ܬ ܗܵܘܝـܼ ܒܲܗܪܵܐ ܕ ܚ̤ܫܟܝـܼ

ܒ̤ܬ ܡܲܫܠܝܼܝـܼ ܠܕܘܼܪܵܫܝـܼ

ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ

ܝܵܐ ܩܵܛܝܼܢܹܐ

ܝܵܐ ܢ̤ܡܪܘܼܕܵܐ

ܝܵܐ...؟

ܝܵܐ ܟܵܪܒܝـܼ ܡܲܩܕܵܢܵܐ

ܝܵܐ ܟ̤ܬܒܼܝـܼ ܣܲܡܵܢܵܐ

ܝܵܐ...؟

ܝܵܐ ܠܝܼܬܵܝܘܼܬܝـܼ

ܝܵܐ ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܛܠܵܩܬܝـܼ

ܝܵܐ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕ ܙܡܵܪܬܝـܼ

ܐܵܢܵܐ ܗܲܕܝܪ ܝܘ̤ܢ ܩܵܐ ܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܐܵܢܵܐ ܗܵܐ ܡܛܝܵܐ ܝܘ̤ܢ ܥܲܠ ܫܘܼܠܵܡܵܐ

ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܘ̤ܢ ܟܲܪܬܝـܼ ܠܚܵܨܝـܼ

ܒ̤ܚܕܵܪܵܐ ܝܘ̤ܢ ܥܵܒܼܵܪܵܐ

 ܒܵܩܘܼܪܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܦܘܼܢܵܝܵܐ

ܝܵܐ ܥܲܓ̰ܲܙܬܝـܼ ܒܕܵܘܪܵܐ

ܝܵܐ ܪܕܘܼܦܝܝـܼ

ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕ ܫ̤ܠܝܘܼܬܝـܼ

ܐܲܝܟܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܝـܼ

ܒ̤ܟܘܵܟ̰ܵܐ ܝܘ̤ܢ...!!

ܒ̤ܥܪܵܩܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܚܲܪܕܘܼܝܝـܼ ܝܠܵܗܿ ܪܥܲܫܬ

ܐܵܚ ܡܼܢ ܕ ܐܵܗܵܐ ܩܵܘܕܵܐ ܨܵܘܵܢܵܐ

ܐܵܚ ܡܼܢ ܫ̤ܡܝـܼ

ܝܵܐ ܐܘܼܦܩܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ

ܝܵܐ ܛܠܵܩܬܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ

ܝܵܐ ܒܲܪܒܲܙܬܝـܼ

ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒ̤ܚܵܝܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܒܘܼܕ ܕ ܐܵܗܵܐ ܥܲܓ̰ܘܼܙܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܡܵܘܬܵܐ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܦܪܵܩܬܵܐ

ܚܲܕ̄ ܟ̤ܬܪܵܐ ܝܘ̤ܢ ܒܕܘܼܢܝܹܐ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܫܪܵܝܬܵܐ