مقالات جدید

    آخرین اطلاعیه ها    

چهار شنبه 02 اسفند 1396
روز جهاني زبان مادري گرامي باد

21 فوريه روز جهاني زبان مادري گرامي باد.   هر ملتي كه زبان مادري خود را فراموش كند، مانند فردي زنداني است كه كليد زندانش گم شده باشد. الفونس دوده   طراحي ...

سه شنبه 05 اردیبهشت 1396
بيانيه مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به مناسبت ٢٤ آوريل ٢٠١٧

به اميد فرا رسيدن روزي كه مسئولين انجمن ها، حزب ها، نهادها و ساير موسسات آشوري در تمام كشور ها بر اين امر واقف شوند كه ارق ملي بالاتر از هر انگيزه ديگري قرار دارد.  ...